1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia (studia licencjackie lub inżynierskie) i jednolite magisterskie :
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku z Przychodni Medycyny Pracy (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK.

 

 1. Osoby niebędące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia I stopnia i jednolite magisterskie osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (studia licencjackie lub inżynierskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia opatrzonego apostille świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w państwie, w którym zostało wydane i uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. oświadczenie przedstawiciela ustawowego małoletniego o udzieleniu pełnomocnictwa, w sytuacji, gdy data urodzenia kandydata wskazuje na wiek poniżej 18 lat, wydrukowane z systemu IRK,
   5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków:bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, dietetyka, fizjoterapia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, turystyka i rekreacja). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

  2. Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia II stopnia osoby niebędącej obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej (uzupełniające studia magisterskie):
   1. ankieta osobowa - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
   2. poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia na terytorium RP studiów I stopnia, albo opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia + tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego,
   3. oświadczenie obcokrajowca w przedmiocie ubezpieczenia zdrowotnego, wydrukowane z systemu IRK,
   4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku  (dotyczy kierunków: bezpieczeństwo narodowe, fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja, zdrowie publiczne). Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone. Skierowanie na badania należy wydrukować z systemu IRK. 

 

UWAGA! Podczas składanaia dokumentów należy okazać dowód osobisty / paszport w celu weryfikacji poprawności danych podanych w ankiecie osobowej. W przypadku cudzoziemców uprawnionych do zwolnienia z opłat za podjęcie i odbywanie studiów, należy okazać Kartę Polaka lub inne dokumenty uprawniające do tego zwolnienia.