Procedury dotyczące organizacji praktyk w zakładach pracy wskazanych przez studenta:

 1. W celu rozpoczęcia praktyki, należy pobrać ze strony internetowej uczelni skierowanie na praktykę, dwa egzemplarze porozumienia, kartę potwierdzającą możliwość realizacji efektów uczenia się (dla większości praktyk i tylko wtedy, gdy jest wskazana w wykazie dokumentów - Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk) oraz program praktyk.
 2. Uzupełnione skierowanie i porozumienia należy złożyć w SPSBK w celu uzyskania podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni.
 3. Podpisane dokumenty oraz program praktyk wraz z drukiem potwierdzenia możliwości realizacji efektów uczenia się student kieruje do zakładu pracy.
 4. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie przez pracodawcę zakładowego opiekuna praktyk oraz uzgodnienie terminu realizacji praktyk.
 5. Potwierdzenie możliwości realizacji efektów uczenia ze wskazanym przez pracodawcę konkretnym miejscem/działem realizacji praktyk, student przedkłada uczelnianemu opiekunowi praktyk w celu zweryfikowania zgodności miejsca realizacji praktyk z założeniami programowymi. Następnie wraz z podpisanym porozumieniem przedkłada w SPSBK w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem praktyk.
 6. W przypadku zmiany miejsca praktyk, terminu bądź zakładowego opiekuna praktyk, student zobowiązany jest zgłosić powyższe zdarzenie uczelnianemu opiekunowi praktyk i SPSBK, dostarczając dokumentację zawierającą zmienione dane.
 7. Dopełnienie wskazanej procedury jest wymogiem formalnym uprawniającym studenta do rozpoczęcia praktyk w wyznaczonym terminie i otrzymania dziennika praktyk na indywidualne konto w Wirtualnej Uczelni lub drogą mailową.
 8. W trakcie realizacji praktyk, student zobowiązany jest do przekazania opiekunowi zakładowemu kwestionariusza ankiety dla pracodawcy do każdej realizowanej praktyki. Celem badania ankietowego jest zebranie opinii pracodawców na temat programu praktyk oraz przygotowania studenta do wykonywania zawodu. Zabezpieczoną ankietę w sposób gwarantujący anonimowość, student zobowiązany jest przekazać do SPSBK po zakończonej praktyce wraz z dziennikiem praktyk.


 Procedury dotyczące organizacji praktyk w zakładach, z którymi uczelnia podpisała porozumienie:   


 1. Uczelnia posiada udostępnioną na stronie internetowej bazę zakładów pracy, podlegającą cyklicznej aktualizacji, z której studenci mogą wybrać miejsce realizacji praktyk.
 2. W celu rozpoczęcia praktyki student pobiera ze strony internetowej uczelni deklarację praktyk, skierowanie na praktykę, kartę potwierdzającą możliwość realizacji efektów uczenia się (dla większości praktyk i tylko wtedy, gdy jest to wskazana w wykazie dokumentów - Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk) oraz program praktyk.
 3. Uzupełnione o dane studenta skierowanie na praktykę należy złożyć w SPSBK w celu uzyskania podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni.
 4. Podpisane skierowanie wraz z deklaracją praktyk, student przedkłada w wybranym zakładzie pracy.
 5. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie przez pracodawcę zakładowego opiekuna praktyk oraz uzgodnienie terminu realizacji praktyk.
 6. Potwierdzenie możliwości realizacji efektów uczenia się ze wskazanym przez pracodawcę konkretnym miejscem/działem realizacji praktyk, student przedkłada uczelnianemu opiekunowi praktyk w celu zweryfikowania zgodności miejsca realizacji praktyk z założeniami programowymi Następnie wraz z podpisaną deklaracją, przedkłada w SPSBK w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem praktyk.
 7. Dopełnienie wskazanej procedury stanowi podstawę rozpoczęcia praktyk oraz otrzymania dziennika.
 8.  W trakcie realizacji praktyk, student zobowiązany jest do przekazania opiekunowi zakładowemu kwestionariusza ankiety dla pracodawcy do każdej realizowanej praktyki. Celem badania ankietowego jest zebranie opinii pracodawców na temat programu praktyk oraz przygotowania studenta do wykonywania zawodu. Zabezpieczoną ankietę w sposób gwarantujący anonimowość, student zobowiązany jest przekazać do SPSBK po zakończonej praktyce wraz z dziennikiem praktyk.

Procedury dotyczące postępowania w przypadku ubiegania się studenta o zaliczenie wykonywanej pracy bądź prowadzonej działalności gospodarczej na poczet praktyk oraz w przypadku zatrudnienia na umowę cywilno-prawną:

 1. Student ma możliwość zaliczenia wykonywanej pracy na poczet praktyki, jeżeli czas wykonywanej pracy nie jest krótszy niż czas praktyki określony w planach studiów i programach praktyk na poszczególnych kierunkach
  i poziomach kształcenia.
 2. Od czasu wykonywania pracy nie może minąć wiecej niż 5 lat.
 3. W celu zaliczenia wykonywanej pracy na poczet praktyki, należy złożyć w SPSBK podanie do prorektora ds. kształcenia i studentów zawierające stosowne uzasadnienie. Do podania należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem okresu zatrudnienia, zajmowanego stanowiska i zakresem obowiązków.
 4. W przypadku prowadzonej przez studenta działalności gospodarczej lub bycia członkiem zarządu albo wspólnikiem upoważnionym do reprezentowania spółki, do podania należy dołączyć aktualną informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Decyzję o zaliczeniu wykonywanej pracy bądź prowadzonej działalności gospodarczej na poczet praktyki oraz
  w przypadku zatrudnienia na umowę cywilnoprawną po uzyskaniu opinii uczelnianego opiekuna praktyk, podejmuje Prorektor ds. kształcenia i studentów.
    


  UWAGA!!!

  W przypadku, gdy student nie dostarczy do SPSBK dokumentów uprawniających go do rozpoczęcia praktyki
  i bezprawnie rozpocznie praktykę lub gdy dostarczy dokumenty po zakończonej praktyce, lub dostarczy dokumenty niekompletne, praktyka nie zostanie zaliczona.
   
   

  Zaliczenie praktyk przewidzianych programem studiów jest warunkiem zaliczenia semestru.


  Zaliczenie praktyk odbywa się w terminie wskazanym przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni na podstawie:
 • prawidłowo wypełnionego dziennika praktyk 
 • uzupełnionej karty weryfikacji efektów uczenia się wraz z opinią i oceną zakładowego opiekuna praktyk
 •  indeksu umiejętności (opcjonalnie, w zależności od wskazań w programie praktyk dla danego kierunku) 
 • innych dokumentów wskazanych przez opiekuna z ramienia uczelni


   
Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyk dostępne są na stronie uczelni w menu:
 Student ---> Praktyki ---> Programy praktyk ---> Dokumenty do pobrania
  

                                  


 

środa, 27 listopada 2019 11:47 Poprawiony: poniedziałek, 09 grudnia 2019 17:43 Wpisany przez Anna Bogusz