zarz-k
Wydział Nauk Ekonomicznych
KIERUNEK
ZARZĄDZANIE

studia stacjonarne 
licencjackie
(pierwszego stopnia)


Specjalności*:

• mała przedsiębiorczość w sektorze
handlu i usług
• obsługa graniczna
• zarządzanie innowacjami
• zarządzanie logistyką

* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób
Ogólne informacje o kierunku:

Kierunek studiów zarządzanie reprezentuje dziedzinę nauk ekonomicznych należącą do obszaru nauk społecznych. Przedmiotem nauk o zarządzaniu są zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie w organizacji racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się do osiągnięcia ich celów. Dotyczą one sprawności działań zespołowych i do ich istoty należą problemy pracy kierowniczej.

Sylwetka absolwenta:

Studenci kierunku zarządzanie w toku studiów nabywają gruntowną wiedzę z zakresu teorii nauk ekonomicznych i społecznych oraz zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie analizy i oceny zjawisk, procesów gospodarczych i społecznych. Podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej i wymagań zmieniającego się rynku pracy.

Opanowane umiejętności pozwalają na samodzielne wykonanie analiz w skali przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, jednostek samorządowych. Absolwenci są przygotowani do definiowania problemów ekonomicznych, określenia ich ważności, wyboru metod analizy i ich stosowania, wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach. Potrafią skutecznie posługiwać się odpowiednimi do tego metodami i technikami. Zdobywają umiejętności samodzielnego wykonywania zadań analitycznych i współpracy w zespołach. Charakteryzują się kreatywnym, przedsiębiorczym podejściem do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, w tym potrafią wyszukiwać, analizować i prezentować informacje oraz zarządzać skutecznie realizacją zadań.

Dopełnieniem wykształcenia uzyskiwanego przez studentów na kierunku zarządzanie jest nabycie umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych mających zastosowanie w zarządzaniu organizacją oraz znajomość języka obcego na poziomie zapewniającym komunikację z otoczeniem, również w zakresie zarządzania organizacją.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek, zatrudnienia w przedsiębiorstwach na różnego typu stanowiskach, w tym o charakterze zarządczym oraz instytucjach publicznych, w tym samorządowych, w których gestii leży zarządzanie procesami rozwojowymi w skali lokalnej i regionalnej. Absolwenci są także dobrze przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia:

            Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie zawierające informacje o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych nabywanych w toku studiów zawiera poniższy plik:  EFEKTY Zarządzanie

Specjalności kształcenia:

Wiedza zdobywana na kierunku zarządzanie ma charakter teoretyczny i praktyczny i obejmuje problematykę powstawania, funkcjonowania, przekształcania oraz rozwoju i współdziałania różnego typu organizacji gospodarczych. Zagadnienia te mogą być rozpatrywane w różnych przekrojach, co stwarza możliwość elastycznego kształtowania oferty specjalności. Na kierunku zarządzanie studenci mogą wybierać specjalność spośród czterech oferowanych:

  • „eurobiznes”
  • „obsługa graniczna”
  • „zarządzanie innowacjami”
  • „zarządzanie logistyką” – od roku akademickiego 2014/2015

Specjalność „mała przedsiębiorczość w sektorze handlu i usług” umożliwia zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia efektywnej i konkurencyjnej działalności gospodarczej. Nauczysz się zarządzać małą firmą, identyfikować i skutecznie wykorzystywać szanse rynkowe, pozyskiwać środki finansowe na rozwój firmy, poznasz efektywne strategie komunikacji z rynkiem oraz zasady kreowania i wprowadzania na rynek nowych produktów. Przygotowujemy Cię również do wykorzystywania nowoczesnych technologii elektronicznych w zarządzaniu firmą i pozyskiwaniu klientów.

Specjalność „obsługa graniczna” przygotowuje studentów do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą granic państwowych oraz zajmujących się obsługą ruchu międzynarodowego. Absolwent będzie znał prawne podstawy obrotu towarowego, tworzenia warunków i wspierania współpracy transgranicznej oraz podstawy finansów międzynarodowych. Nabędzie wiedzę i umiejętności związane z podstawowymi procedurami związanymi z obsługą celną, spedycją, transportem, profilaktyką zdrowotną, weterynaryjną i fitosanitarną, a także funkcjonowaniem jednolitego rynku europejskiego i procedurami związanymi ze specyfiką rynków unijnych. Zdobędzie umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji oraz kreowania nowych rozwiązań.

Specjalność „zarządzanie innowacjami” przygotowuje specjalistów wyposażonych w wiedzę z zakresu teorii i praktyki zarządzania różnego rodzaju organizacjami i kierowania ludźmi. Absolwent tej specjalności będzie przygotowywany do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W szczególności celem tej specjalności jest ugruntowanie wiedzy i umiejętności a także kompetencji społecznych związanych z tworzeniem, realizacją i wdrażaniem innowacji. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka, w której niezbędne jest wdrażanie innowacji na każdym poziomie zarządzania.

Specjalność „zarządzanie logistyką” ukierunkowana jest na zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu i spedycji. Absolwenci specjalności będą przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w firmach transportowych i spedycyjnych małej i średniej wielkości. Nabędą podstawową, specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w tym z zakresu gospodarki magazynowej, ekonomiki transportu, projektowania procesów logistycznych, zarządzania spedycją.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: piątek, 11 września 2020 11:08 Wpisany przez Marek Kowalczyk