ped-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
KIERUNEK
PEDAGOGIKA

studia stacjonarne 
licencjackie
(pierwszego stopnia)


Specjalności*:

• pedagogika resocjalizacyjna  z profilaktyką społeczną
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób

W ofercie edukacyjnej również jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent studiów zawodowych na kierunku pedagogika otrzymuje tytuł zawodowy licencjat. Studia pedagogiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej zapewniają swoim absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych w poszczególnych specjalizacjach. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki, winna im ułatwiać zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Zawiera się ona w treściach kształcenia z zakresu problematyki ogólnofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim w zagadnieniach wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta studiów pedagogicznych mają stanowić podstawę do nabywania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Ma ona pozwolić na właściwe rozpoznawanie rzeczywistości przyszłych działań oraz na jej przekształcanie zgodnie z celami i specyfiką swojej pracy. W trakcie studiów ma nauczyć się dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności.

Absolwent pedagogiki w toku studiów nabywa kompetencje komunikacyjne, w zakresie działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, kreatywnością i innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, wrażliwością emocjonalną. Winien nabrać umiejętności samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

Specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA  Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

Studia mają charakter interdyscyplinarny i wysoce specjalistyczny. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii, etyki oraz profilaktyki społecznej. Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną otrzymuje kwalifikacje do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej oraz wszelkim jej przejawom z naciskiem na niedostosowanie w tym organizacji środowiska społecznego osób i grup doświadczających takich problemów. Absolwent zostanie wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami i grupami społecznymi funkcjonującymi w różnych środowiskach wychowawczych, instytucjach oświatowych, a zwłaszcza w placówkach resocjalizacyjnych..

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną umożliwiają zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się resocjalizacją, polityką i profilaktyką społeczną oraz kontrolą przestępczości.

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną otrzymuje przygotowanie do prowadzenia działań wobec osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie np.  w ośrodku kuratorskim, w Służbie Więziennej, placówce wsparcia dziennego, jak również w organizacjach i stowarzyszeniach działających w obszarze readaptacji społecznej. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje stanowią podstawę do zdobywania kwalifikacji umożliwiających pracę m.in. jako pedagog szkolny w przedszkolu, szkole podstawowej, członek zespołu kuratorskiej służby sądowej. Student będzie mógł prowadzić oddziaływania resocjalizacyjne i wspomagać rodziców w niwelowaniu przejawów zaburzeń emocjonalnych ich dzieci oraz w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, które mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie społeczne dzieci.

Specjalność OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące rozwijaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych. Student jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w zakresie, m.in.:  diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz projektowania działań opiekuńczo - wychowawczych. Terapia pedagogiczna jako specjalność dodatkowa pozwoli absolwentom pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej znacznie lepiej rozpoznawać indywidualne potrzeby podopiecznych, analizować przyczyny niepowodzeń szkolnych a także umożliwi im profesjonalne prowadzenie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może podjąć pracę jako: pedagog szkolny w przedszkolu i szkole podstawowej; nauczyciel – wychowawca świetlicy szkolnej; asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel - wychowawca w: internatach, w placówkach wsparcia dziennego (świetlica środowiskowa, klub środowiskowy, klub osiedlowy, ognisko wychowawcze, placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej); placówkach interwencyjnych (pogotowie opiekuńcze), rodzinnych (rodzinne domy dziecka, pogotowia rodzinne, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego) socjalizacyjnych (placówki opiekuńczo-wychowawcze), terapeutycznych (świetlica socjoterapeutyczna, Regionalne Placówki Opiekuńczo-Terapeutyczne) opiekun w placówkach opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy), nauczyciel terapeuta pedagogiczny w przedszkolu, szkole podstawowej. 

Nasi absolwenci:
-  już pracują jako nauczyciele i wychowawcy nie tylko w kraju ale i za granicą
- kontynuują naukę na studiach II i III stopnia (studia doktoranckie).

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:44 Poprawiony: piątek, 11 września 2020 11:06 Wpisany przez Marek Kowalczyk