fr-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
KIERUNEK
FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ
FILOLOGIA ROSYJSKA
studia stacjonarne 
licencjackie
(pierwszego stopnia)


Specjalizacje*:

• język rosyjski i ukraiński w biznesie - NOWOŚĆ!
• język rosyjski w obsłudze transgranicznej 
• język rosyjski w biznesie

* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób


Kierunek: FILOLOGIA

Z wielką satysfakcją informujemy, że w wyniku przeprowadzonej w kwietniu 2015 roku kontroli Polska Komisja Akredytacyjna, mocą uchwały z dnia 02.07.2015 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku studiów Filologia prowadzonym w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.  

Wydana opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, że PSW spełnia wszystkie wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także że posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia.

Ocena wystawiona przez Polską Komisję Akredytacyjną jest potwierdzeniem wysokiego standardu nauczania na oferowanych przez PSW specjalnościach filologicznych: Filologia angielska, Filologia rosyjska.

 

Specjalność – filologia rosyjska

Przyjmujemy kandydatów także bez znajomości języka rosyjskiego
Dla osób nie znających języka rosyjskiego prowadzimy bezpłatny kurs wyrównawczy.

Studia trwają trzy lata. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Program studiów obejmuje zarówno praktyczną naukę języka rosyjskiego, jak i inne przedmioty filologiczne, w tym historię literatury rosyjskiej i gramatykę opisową współczesnego języka rosyjskiego. Ponadto w programie znajdują się przedmioty przygotowania zawodowego. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Kandydatami na studia mogą być zarówno absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny z języka rosyjskiego, jak również ci, którzy nie znają tego języka (kandydaci z wynikiem egzaminu z innego języka nowożytnego na świadectwie maturalnym).

Specjalizacje kształcenia

Kandydaci na studia mogą wybrać jedną z trzech specjalizacji. W ramach każdej z nich studenci realizują następujące bloki przedmiotowe:

 • Podstawowy: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, gramatyka praktyczna, fonetyka, sprawności  zintegrowane)
 • Kierunkowy (m.in. literatura rosyjska, gramatyka opisowa, historia Rosji, kultura rosyjska, realia Rosji współczesnej, wstęp do nauki o przekładzie)
 • Kształcenia ogólnego (m.in. drugi język obcy, zajęcia sportowe, technologia informacyjna).

Dzięki tematyce i praktycznym działaniom realizowanym podczas nich absolwenci uzyskują biegłą znajomość języka rosyjskiego oraz zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury rosyjskiej, realiów Rosji, a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi.

Dodatkową wiedzę studenci zdobywają w ramach przedmiotów specjalizacyjnych, a jej uzupełnienie stanowią praktyki, które podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Miejsca praktyk (w zależności od wybranej specjalizacji): agencje celne, Izba Celna, Straż Graniczna, firmy, przedsiębiorstwa lub urzędy, które na co dzień współpracują z Rosją i innymi krajami Europy Wschodniej, biura tłumaczeń/tłumacze przysięgli, firmy transportowo-spedycyjne, biura podróży,  firmy świadczące usługi hotelarskie, obsługujące klientów rosyjskojęzycznych


Specjalizacja język rosyjski i ukraiński w biznesie

Studenci nabywają wiedzę z zakresu rosyjskiego i ukraińskiego języka biznesu oraz rozwijają praktyczne umiejętności m.in. przygotowania i tłumaczenia dokumentacji specjalistycznej, prowadzenia negocjacji z ukraińskim oraz rosyjskojęzycznym partnerem biznesowym. Ponadto absolwenci uzyskują kompetencje  w zakresie komunikacji międzykulturowej w sferze biznesu .

Przedmioty bloku specjalizacyjnego: rosyjski język biznesu, rosyjska korespondencja handlowa, rosyjska terminologia ekonomiczna i prawnicza, praktyczna nauka języka ukraińskiego, ukraiński język biznesu, ukraińska terminologia specjalistyczna, praktyka kierunkowa i zawodowa.

Twoja przyszłość, czyli gdzie praca po studiach?

 • firmy, przedsiębiorstwa prowadzące działalność w różnych sektorach gospodarki i współpracujące na co dzień z partnerami ukraińskimi oraz z partnerami krajów rosyjskojęzycznych,
 • urzędy obsługi granicznej,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • firmy transportowo-spedycyjne,
 • praca w instytucjach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego oraz umiejętności translatorskie.

Specjalizacja język rosyjski w obsłudze transgranicznej

Studenci nabywają wiedzę z zakresu podstaw obsługi granicznej i współpracy transganicznej, a także prawa celnego, dewizowego i spedycyjnego. Ponadto rozwijają umiejętności z zakresu języka rosyjskiego w obsłudze transgranicznej, w tym terminologii specjalistycznej, sporządzania oraz przekładu dokumentacji i korespondencji (celnej, spedycyjnej). W ramach specjalizacji absolwenci uzyskują także kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej w sferze biznesu, w tym różnic i podobieństw kulturowych,  możliwych konfliktów międzykulturowych;

Przedmioty bloku specjalizacyjnego: język rosyjski w służbie celnej, język rosyjski w obsłudze granicznej, język rosyjski w spedycji, rosyjska terminologia obsługi granicznej, tłumaczenie dokumentacji celnej, podstawy geografii gospodarczej Rosji, komunikacja  interkulturowa w polsko-rosyjskich kontaktach biznesowych, obsługa graniczna i współpraca transgraniczna, prawo celne, dewizowe i spedycyjne, transport i spedycja,  praktyka zawodowa

Twoja przyszłość, czyli gdzie praca po studiach?

 •  Izba Celna
 •  Straż Graniczna
 •  firmy transportowo-spedycyjne
 •  firmy/instytucje, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego


Specjalizacja język rosyjski w biznesie

Studenci nabywają wiedzę z zakresu języka rosyjskiego w biznesie oraz rozwijają praktyczne umiejętności m.in. przygotowania i tłumaczenia dokumentacji specjalistycznej, prowadzenia negocjacji. Ponadto absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i marketingu oraz prawa w działalności gospodarczej.

Przedmioty bloku specjalizacyjnego: język rosyjski w biznesie, podstawy ekonomii, podstawy  marketingu, podstawy obsługi transgranicznej, podstawy prawa w działalności gospodarczej, negocjacje, praktyka zawodowa

Twoja przyszłość, czyli gdzie praca po studiach?

 • firmy, przedsiębiorstwa prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki i współpracujących na co dzień z partnerami z krajów rosyjskojęzycznych
 • urzędy obsługi granicznej,
 • ośrodki dla uchodźców,
 • firmy transportowo-spedycyjne.


Dlaczego „filologia rosyjska” w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej?

 • możliwość nauki języka rosyjskiego od podstaw dla tych maturzystów, którzy w szkole średniej nie uczyli się języka  rosyjskiego (dla osób nie znających języka rosyjskiego prowadzimy bezpłatny kurs wyrównawczy)
 • oferta trzech specjalizacji dostosowana do aktualnych realiów i potrzeb lokalnego oraz krajowego rynku
 • do dyspozycji studentów ciągle wzbogacane i aktualizowane zbiory biblioteczne podręczników, literatury pięknej i czasopism w języku rosyjskim
 •  możliwość rozwijania swoich zainteresowań językiem (uczestnictwo w spotkaniach, wieczorkach, prezentacjach organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Rusycystów http://www.pswbp.pl/index.php/pl/koa-naukowe-fil/rusycystow) oraz naukowych (udział w ogólnopolskich konferencjach studenckich)
 • w czasie studiów najlepsi studenci mogą uzyskać stypendium na bezpłatne semestralne studia w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (na zakwaterowanie, pobyt studenci co miesiąc pobierają stypendium w Ambasadzie Polski w Moskwie )
 • absolwenci studiów I stopnia są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w ośrodkach uniwersyteckich w całym kraju, zarówno na filologii rosyjskiej, jak i na kierunkach pokrewnych, np. slawistyce, rosjoznawstwie
 • dzięki dodatkowej wiedzy i umiejętnościom z zakresu obsługi granicznej, celnej, spedycyjnej oraz  biznesu turystycznego i hotelarskiego (w zależności od wyboru specjalizacji) absolwenci mogą zdobywać dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach związanych z powyższymi dziedzinami
 •  wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która w swej pracy wykorzystuje nowoczesne metody i techniki nauczania, zapewniające efektywne, przyjemne i profesjonalne zaspokajanie potrzeb i zainteresowań studentów
 • Zakład Neofilologii kierunek Filologia rosyjska oferuje również dwa rodzaje studiów podyplomowych:

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:43 Poprawiony: piątek, 11 września 2020 11:05 Wpisany przez Marek Kowalczyk