pwp-k
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
KIERUNEK
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

studia stacjonarne i niestacjonarne 
jednolite magisterskie
(5-letnie)Absolwent studiów zawodowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studia przygotują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego.

Studia pedagogiczne w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej zapewniają swoim absolwentom rzetelne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym i wszechstronną pomoc w kształtowaniu kompetencji zawodowych. Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, winna im ułatwiać zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Zawiera się ona w treściach kształcenia z zakresu problematyki ogólnofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim w zagadnieniach wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta  mają stanowić podstawę do nabywania umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Ma ona pozwolić na właściwe rozpoznawanie rzeczywistości przyszłych działań oraz na jej przekształcanie zgodnie z celami i specyfiką swojej pracy. W trakcie studiów ma nauczyć się dostrzegać oraz samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojego kierunku studiów.

Absolwent pedagogiki w toku studiów nabywa kompetencje komunikacyjne, w zakresie działania na rzecz drugiego człowieka, wspierania rozwoju jednostek oraz grup. Charakteryzuje się otwartością intelektualną, kreatywnością i innowacyjnością, elastycznością i dużymi zdolnościami adaptacyjnymi, wrażliwością emocjonalną. Winien nabrać umiejętności samodoskonalenia się i wzbogacania swojego warsztatu metodycznego, jak również refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
wtorek, 04 czerwca 2019 07:44 Poprawiony: czwartek, 25 marca 2021 16:58 Wpisany przez Marek Kowalczyk